➲ Kanatların Olmasın Read ➺ Author L.E. Carroll – Centrumpowypadkowe.co.uk

Kanatların Olmasın Plunkett, Toptan Imha Silahlar N N Kullan Lmak Zere Oldu U Bir Zamanda, Sava Tan Sonra Ailesinin Hayatta Kalmas N Sa Lamak I In Inan Lmaz Nlemler Ve Haz Rl Klar I Indedir S Per G Lerinin Mant K D Nefretlerinin Ve Budalal Lar N N N Ne Ge Ilemeyece Inin Ay Rd Ndand R Ancak, Bu Arada Kendisinin De Onlar N D T Tuza A D T N Fark Eder Nuh Un Ocuklar Ndan Gelecekte Ba Ka Bir Zaman Kesiti Nsanlar Sonunda Yok Edebilecekleri Her Eyi Yok Etmeyi Ba Arm Lard R Geri Kalan Bir Avu Insan Ya Ad Klar Hayata Kendilerini Mahkum Eden Her Eyden, Herkesten Ve Ge Mi Ten H Rslar N Kar Rlar Yk N N Ge Ti I G Ndeki Hedefleri Ise Mona Lisa Tablosudur Tebess M Den Toplumun Ahlak Anlay N Benimsemeden Ya Ayan Bir Gen Kad N N Bir G N Kar S Na Bir Melek Dikilir Gen , Yak Kl Ve Olduk A Sakar Olan Bu Melek, Diz St Bilgisayar N Da Kullanarak Gen Kad Na Etik De Erler A Lamaya Al R Kanatlar N Olmas N Dan