Paperback Þ Gittiler İşte Epub Ú

Paperback Þ Gittiler İşte Epub Ú


Gittiler İşte ❮Read❯ ➹ Gittiler İşte ➼ Author Şeyhmus Diken – Centrumpowypadkowe.co.uk E raf n ve e has n ehrin kimli inden s k p atarsan z, geriye sadece h z n mek nlar kal r eyhmus Diken h z nk r mek nlar n yitik sahiplerini ar yor Aras Yay nc l k, Diyarbak rl yazar eyhmus Diken in Gi E raf n ve e has n ehrin kimli inden s k p atarsan z, geriye sadece h z n mek nlar kal r eyhmus Diken h z nk r mek nlar n yitik sahiplerini ar yor Aras Yay nc l k, Diyarbak rl yazar eyhmus Diken in Gittiler te adl denemelerini yay nlad Baz s e itli yay n organlar nda evvelce yay nlanm , baz s ise okurla ilk defa bulu an otuz metin, usta kalemin havsalas ndaki Diyarbekir i Ermenisi, K rd , S ryanisiyle, insanlar , sokaklar ve sesleriyle kadim Amed i, Dikranagerd i, DikranAmed i anlat yorHalen Diyarbak r B y k ehir Belediyesi Ba kan Dan man olarak g rev yapan, kent k lt r , kimlik, yerel tarih gibi alanlara zel ilgi duyan, aktif sivil toplumcu eyhmus Diken, Gittiler te de okuyucuyu h z nl , sitemli fakat bir o kadar umut veren bir yolculu a kar yorAtt her yeni ba l kta, birlikte ya aman n, birbirine kar man n, kendi dilini, kendi tad n olu turman n r yas n zleyen, Diyarbekir in dar k elerini geride b rakm ciranolar n , kirivlerini, kom ular n , kirvelerini bir daha g rmemecesine g p gitmi yemenici i ko Agop lar , pu ici Kek Yako lar , Sami Hazinses leri, Naum Faik Palak lar ve daha nicelerini, bir kalemk r edas yla ince ince i liyor Farkl zamanlarda yaz lm ark lar, ekilmi foto raflar, k lm yolculuklar, bug nden ge mi e uzanan bir k pr n n ta lar gibi, usta bir i ilikle yan yana diziliyor Ve kimi yerleri y k lm bu k pr n n bek ili ine soyunan eyhmus Diken, y llar sonra kagelenlere, evinin yolunu arayanlara, kelam dinlemeye g nl olanlara, g c yetenlere yol g steriyor stanbul a tedavi i in gitmeden nce, kilisenin avlusundaki m temilat b l m nde bir ba na ve yapayaln z an lar yla ya ayan son Ermeni Anto Day ipten ku a yla beline ba l alvar n n cebinde ta rd dam km kilisenin kap s n n Mitelo lu anahtar ndan kilidini Bir rit el gibiydi kap n n kilidini a Gidip gelen haf zas yla s rekli yinelerdi Gittiler i te, hepsi gitti, bir tek ben kald m geriye Sahibi de, bek isi de benim bu kilisenin.

  Kindle Welcome to the Kindle ereader store gibi alanlara zel ilgi duyan, aktif sivil toplumcu eyhmus Diken, Gittiler te de okuyucuyu h z nl , sitemli fakat bir o kadar umut veren bir yolculu a kar yorAtt her yeni ba l kta, birlikte ya aman n, birbirine kar man n, kendi dilini, kendi tad n olu turman n r yas n zleyen, Diyarbekir in dar k elerini geride b rakm ciranolar n , kirivlerini, kom ular n , kirvelerini bir daha g rmemecesine g p gitmi yemenici i ko Agop lar , pu ici Kek Yako lar , Sami Hazinses leri, Naum Faik Palak lar ve daha nicelerini, bir kalemk r edas yla ince ince i liyor Farkl zamanlarda yaz lm ark lar, ekilmi foto raflar, k lm yolculuklar, bug nden ge mi e uzanan bir k pr n n ta lar gibi, usta bir i ilikle yan yana diziliyor Ve kimi yerleri y k lm bu k pr n n bek ili ine soyunan eyhmus Diken, y llar sonra kagelenlere, evinin yolunu arayanlara, kelam dinlemeye g nl olanlara, g c yetenlere yol g steriyor stanbul a tedavi i in gitmeden nce, kilisenin avlusundaki m temilat b l m nde bir ba na ve yapayaln z an lar yla ya ayan son Ermeni Anto Day ipten ku a yla beline ba l alvar n n cebinde ta rd dam km kilisenin kap s n n Mitelo lu anahtar ndan kilidini Bir rit el gibiydi kap n n kilidini a Gidip gelen haf zas yla s rekli yinelerdi Gittiler i te, hepsi gitti, bir tek ben kald m geriye Sahibi de, bek isi de benim bu kilisenin."/>
 • Paperback
 • 332 pages
 • Gittiler İşte
 • Şeyhmus Diken
 • Turkish
 • 13 March 2019

About the Author: Şeyhmus Diken

y l nda, Diyarbak r da do du ilk, orta ve lise e itimini orada tamamlad de Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fak ltesi Siyaset ve dari Bilimler B l m nden mezun oldu i leri Bakanl b nyesindeki m lki amirlik memuriyeti Eyl l askeri darbesi ile son buldu Halen ya am n Diyarbak r da, B y k ehir Belediyesi Ba kan Dan man olarak s rd rmektedirT rkiye Yazarlar Sendikas ile K rt Yazarlar Derne i yesi ve Uluslararas PEN Yazarlar rg t T rkiye Merkezi nin Diyarbak r Temsilcisi dir G n n Do usu k esi ile BirG n gazetesinde, ayr ca bianet sitesinde yazmaktad rAras Yay nc l k tan kan Gittiler te, de K rdilihicazk r Metinler le okur kar s na kan yazar n on nc kitab d r Ta lar ahit, Zevalsiz mr n S rg n Mehmed Uzun, T rkiye de Sivil Hayat ve Demokrasi, Bir K rd n AKP Okumalar , T rk e kaleme ald eserlerinden baz lar d r.9 thoughts on “Gittiler İşte

 1. Ibrahim Basarir Ibrahim Basarir says:

  Kadim ehir Diyarbekir in renklerinin solup gitmesi sonucu ehmus Diken in bu renklerin pe inden ko turmas n n hikayesi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *