Yalnız Olmuyor PDF Ú Paperback

Yalnız Olmuyor PDF Ú Paperback

Yalnız Olmuyor ❰PDF / Epub❯ ✅ Yalnız Olmuyor Author Ümit Kıvanç – Centrumpowypadkowe.co.uk Herhangi bir konuda seninle kar kar ya gelmek beni hi bir zaman fkelendirmedi, s kmad , korkutmad Hep biliyordum ki, derdimi anlatamama aresizli i ya atmayacaks n sen bana Senin bu tarz n kar s nda b Herhangi bir konuda seninle kar kar ya gelmek beni hi bir zaman fkelendirmedi, s kmad , korkutmad Hep biliyordum ki, derdimi anlatamama aresizli i ya atmayacaks n sen bana Senin bu tarz n kar s nda b t n insanlar e ittir Ama insan bazen daha e it olmak istiyor zel olmak istiyor Yard ma ihtiyac m oldu unda hemen ko up gelece inden phem yok Ama sana ula abilmek i in kuyru a girmek zorunda kalmaktan korkuyorum ok hayal eden olmu tur Sevdikleriyle, kafadarlar yla, kankalar kankileriyle birarada, kendi huzur mahallesinde ya amak G nl k hayat n bin derdi kar s nda dayan ma i inde bir dostluk adas Bir s nak, bir t r kurtar lm b lge nsan o g zel t rk n n duygusuyla dolduran bir ortak hayat Omzundan tuttuk seni Sanma unuttuk seni Ya yorsun lmedin Halaya katt k seni Modern ehir hayat n n anaforunda, kendi apartmanlar n kurarak bu hayali ger ekle tirmeye soyunan bir arkada grubunun maceras Bir yandan, kendi zerine kapanan bir hayat n yan tesirleri Birbirine d mek Di er yandan d d nyaya meydan okuman n ayart lar Dostlar m z n , d ar daki k t lerin , muktedirlerin hayat n izlemeye al p iyi ama larla antaj deneyleri Buradan tekrar, kendi zerine d nmek Bir yandan ziyan olmu tutkunun b rakt kahredici yoksunluk hissini savu turarak, bir yandan t kenmeyen ve ya anamayan a k n g lgesi alt ndaHer eye ra men, inad na, dostlu a tutunmak zerine bir roman Di erk ml k zerine Ayn zamanda, her kimsek, Biz ve tekiler zerine, tekilerle ne yapaca z sorusu zerine mit K van n siyas polisiye si Bekle Dedim G lgeye den izler izlekler ta yan bir yo unla t r lm hik yeTemelinde itiraz , harc nda velet ruhu bulunan bir adada, Sadece Apartman da bir ku aktan onbir insan d rt ift, tek ve sonraki ku aktan iki insan ikisi de k z ocu u lk ku aktan insanlar, oluklu ocuklu g bekli k r kl hallerinde bir eyleri hat rlayacaklar, hat rlad klar sayesinde yeni eyler ke fedeceklerdir En nemli ke if udur Yaln z olmuyor Bu ke fe giden yolda bir ortak mekan teybi nin de rol vard r ama Yaln z Olmuyor un sesi teypten de il i ten gelen bir sestir Ba ard k, duyuyorum, Rosa.


10 thoughts on “Yalnız Olmuyor

  1. Caglar Uzunali Caglar Uzunali says:

    This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Birbirini seven anla an insanlar n beraber yasama hevesiyle ba lad sonra hafif polisiye bir hale d nd Yazar n baz durumlar ifade edi ini ok be endim.


  2. Elif Ledrön Elif Ledrön says:

    en sevdi im kitaplar n taht nda.


  3. Mehmet Dönmez Mehmet Dönmez says:

    ke ke bari ad kadar g zel olsayd.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *