Paperback ☆ Dönüş eBook Ú

Paperback ☆ Dönüş eBook Ú

Dönüş [Read] ➱ Dönüş ➹ Andrei Platonov – Centrumpowypadkowe.co.uk Roman ve yk lerinin eksiksiz ve sans rs z bas m ancak larda yap labilen Andrey Platonov, art k yirminci y zy l Rus edebiyat n n en nemli yazarlar ndan biri kabul ediliyor, hatta eserlerinin Rus dilin Roman ve yk lerinin eksiksiz ve sans rs z bas m ancaklarda yap labilen Andrey Platonov, art k yirminci y zy l Rus edebiyat n n en nemli yazarlar ndan biri kabul ediliyor, hatta eserlerinin Rus dilinde yaratt etki Kafka n n b t n Bat edebiyat zerinde yaratt etkiyle k yaslan yor D n , Platonov un ok say da yk s aras ndan se ilmi dokuz yk den olu an bir derleme Yirminci y zy l n ilk yar s nda ge en yk ler, b y k devrim ve sava lara tan k olmu bu d nemin alkant l ya ant s n yans t yor Yoksulluk ve a l n, ac ve zulm n kol gezdi i bir d nyadaki olumsuz ko ullar n g c n yads m yor Platonov, ama yk lerinde umudu, sevgiyi ve her eye ra men mutlu olma azmini ne kar yor Yal n gibi g r nen incelikli bir dil, s radan gibi g r nen s rad karakterler, abs rde kayabilen ger ek i bir anlat m T m bunlara bir de Platonov un h manist bak a s ve ince mizah anlay eklendi inde, yk lerin her biri defalarca okunabilecek edebi hazinelere d n yor Platonov un d nyas na g zel bir giri niteli indeki bu derlemeyi G nay etao K z l rmak n do rudan Rus adan yapt eviriyle sunuyoruz.


10 thoughts on “Dönüş

 1. Çağdaş T Çağdaş T says:

  zellikle kitaba ad n da veren D n yk s n sevdim ve bir g n kitaba ara verip zerinde d nme ihtiyac hissettim Di er yk ler de g zeldi ama arp c de illerdi Hemen hepsi rus i sava ya da d nya sava lar temal , bireyden ok toplumu ve i ine d t durumu yoksulluk, zlem vb irdeleyen yk lerdi Arkada lar m Platonov un romanlar n n daha ba ar l oldu unu s ylediler Denemeye kesinlikle de er.


 2. Kutşın Sancaklı Kutşın Sancaklı says:

  Hayalleri ta land rmadan, ac lardan da bozgunlar yaratmadan insanlar na, co rafyas na samimiyet buhran na kap lmadan yak ndan bakabilen hikayeler. Platonov un bir karakterini anlat rken dedi i gibi co rafya ise iiriydi Hikayeleri i in st ne s z eklemek gereksiz sanki..


 3. Banushka Banushka says:

  ikinci el zaman okumam olsayd m platonov un eserlerinin ni in 90 lara kadar yasakland n , sans rlendi ini m mk n de il anlayamazd m kom nizme, eme e, devrime sonuna kadar inanm bir yazar kar m zdaki ama bu sene okudu um svetlana aleksiyevi ler sa olsun, devletin sans r mekanizmas ve parti kafas nas l i ler, iyice anlad m ok i ten, ok do al, insan sevgisi dolu yk ler gelecek g nlerin iyi olaca inanc yla yaz lm , a l k, fakirlik, sefalet dolu olsa danot okurken akl mdayd ikinci el zaman okumam olsayd m platonov un eserlerinin ni in 90 lara kadar yasakland n , sans rlendi ini m mk n de il anlayamazd m kom nizme, eme e, devrime sonuna kadar inanm bir yazar kar m zdaki ama bu sene okudu um svetlana aleksiyevi ler sa olsun, devletin sans r mekanizmas ve parti kafas nas l i ler, iyice anlad m ok i ten, ok do al, insan sevgisi dolu yk ler gelecek g nlerin iyi olaca inanc yla yaz lm , a l k, fakirlik, sefalet dolu olsa danot okurken akl mdayd , sonra yazmay unutmu um g nay atao k z l rmak muhte em bir evirmen


 4. Levent Levent says:

  Platonov un benim i in neden bu kadar zel bir yazar oldu unu bir kere daha g rm oldum Yine etkileyici insana dokunan yk ler, muazzam bir edebi dil.


 5. Serbay GÜL Serbay GÜL says:

  Muhte emdi Hayat m boyunca okudu um en g zel yk lerin bir araya geldi i eserlerden biri oldu erisinde ge en t m yk ler birer romana d n t r lse ve okusam hepsine ayr ayr hayran kalabilece imi d nd m.


 6. Sinem Sinem says:

  Platonov la tan ma kitab md D n klasik Rus yazarlardan olduk a farkl , olduk a sade tan t ma memnun oldum evengur ile yola devam etmeyi d n yorum.


 7. Burak Karakuş Burak Karakuş says:

  Rahats z edici derecede ger ek i ve yal n bir yazar Platonov Klasik Rus edebiyat ndaki gibi, bir karakterin s n rlar n sayfalarca anlat lan olaylar sonras nda m kemmel bir ekilde izmek yerine, birka karakalem darbesiyle, s n rlar belli ediyor sadece zellikle p R zgar hikayesi, kaybedilmi akl n, e er ger ek i bir yal nl kla aktar l rsa, ne kadar etkileyici bir ekilde anlat labilece ini g steriyor Albert Lichtenberg, Hitler destek isi Almanlar n i kenceleri sebebiyle kendisini bir ha Rahats z edici derecede ger ek i ve yal n bir yazar Platonov Klasik Rus edebiyat ndaki gibi, bir karakterin s n rlar n sayfalarca anlat lan olaylar sonras nda m kemmel bir ekilde izmek yerine, birka karakalem darbesiyle, s n rlar belli ediyor sadece zellikle p R zgar hikayesi, kaybedilmi akl n, e er ger ek i bir yal nl kla aktar l rsa, ne kadar etkileyici bir ekilde anlat labilece ini g steriyor Albert Lichtenberg, Hitler destek isi Almanlar n i kenceleri sebebiyle kendisini bir hayvan olarak kabul etmeye ba layan, asl nda bir uzay bilimci 19 y zy l zlemle anarken, sokaklarda g rd demirden Hitler heykeline ve insanlar n bu ve bunun gibi ba ka ikonlara tap nmalar na k z yor Yery z tanr larla doluyor, s radan insan n izini bulam yorum, insanlar n hayvanlara d nd n g r yorum Ama ne yapabilirim ki, sadece bunu diyor ve bastonunu tamamlanmam , demirden Hitler heykeline yap t r yor, ama ne yaz k ki mekanik yar m beden, mutsuz insan n hiddetini hissetmiyor , Albert in bastonu ortadan ikiye ayr l yor.Uzun laf n k sas ok yal n bir dille, ok yo un bir anlat m Platonov, 20 y zy l n en karanl k d nemlerine sadece ahitlik etmemi , ayn zamanda, 90 lar n ba na kadar eserlerinin yasaklanm olmas sebebiyle, o karanl fazlas yla ya am bir yazar nsana dair iyi, ama daha ok k t yanlar iliklerine kadar hissetmek isteyen herkesin okumas gerek


 8. John John says:

  I read this for The Rubbish Wind, The River Potudan, and The Return When reading Platonov, it s hard to shake the feeling that he was someone who desperately longed to not exist, or to somehow un exist His characters, both in The Foundation Pit and here with the exception of the protagonist of The Return yearn to dissolve into nothing, and their actions to that end are often disturbing In fact, the only other book that I think disturbed me as much as The Foundation Pit in recent yea I read this for The Rubbish Wind, The River Potudan, and The Return When reading Platonov, it s hard to shake the feeling that he was someone who desperately longed to not exist, or to somehow un exist His characters, both in The Foundation Pit and here with the exception of the protagonist of The Return yearn to dissolve into nothing, and their actions to that end are often disturbing In fact, the only other book that I think disturbed me as much as The Foundation Pit in recent years was Thomas Ligotti s My Work Is Not Yet Done Three Tales of Corporate Horror, and although they are very different books from very different times, I suspect there is some similar kernel at the heart of both writers.In the Rubbish Wind the road to the main character s non existence is shockingly gruesome, something that I imagine would make even Quentin Tarantino choke back his lunch In The River Potudan, the main character s non existence is atouching, cleansing, almost Catholic self denial that gives him the ability to understand and accept love when it s almost too late The Return, however, is the reason I picked up this collection The story of a man returned from war to find his family changed, it packs into its few pages a sad yet somehow redeeming portrayal of human weakness and acceptance It s a story that Chekhov would have been proud to have written, and it sounds a note of hope for the human soul that is an amazing statement from the author of deeply nihilst The Foundation Pit


 9. Perihan Perihan says:

  Yazar n kitaplar n n sans rs z bas m ancak 90 l y llardan sonra ger ekle mi Kitapta da yazar n 9 k sa, ama vurucu yk s toplanm yk ler ok ger ek i yaz lm t fadeler, gizli bir mizah i eriyordu A l k, sava , yoksulluk yle derinden i lenmi ti ki , hikayeler durup durup insan a lamakl hallere d r yordu zellikle kitaba ismini veren D n hikayesindeki o malum tren sahnesi yle etkileyici anlat lm t ki, hikaye canl canl yan ba mda ya anm t sanki Zaten genel anlamda f Yazar n kitaplar n n sans rs z bas m ancak 90 l y llardan sonra ger ekle mi Kitapta da yazar n 9 k sa, ama vurucu yk s toplanm yk ler ok ger ek i yaz lm t fadeler, gizli bir mizah i eriyordu A l k, sava , yoksulluk yle derinden i lenmi ti ki , hikayeler durup durup insan a lamakl hallere d r yordu zellikle kitaba ismini veren D n hikayesindeki o malum tren sahnesi yle etkileyici anlat lm t ki, hikaye canl canl yan ba mda ya anm t sanki Zaten genel anlamda film ve kitaplardaki o tren sahneleri unutulmazd r


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *