Ebook Þ Nieśmiertelni PDF/EPUB Ú

Ebook Þ Nieśmiertelni PDF/EPUB Ú


Nieśmiertelni [BOOKS] ⚣ Nieśmiertelni By Vincent V. Severski – Centrumpowypadkowe.co.uk W wiecie wywiadu nigdy nic nie jest tym, na co wygl da W ka dej akcji trzeba zaplanowa przypadek, a szpieg w nie ma tam, gdzie ich szukaszEkipa Konrada Wolskiego zn w rusza do akcji daleko poza granic W wiecie wywiadu nigdy nic nie jest tym, na co wygl da W ka dej akcji trzeba zaplanowa przypadek, a szpieg w nie ma tam, gdzie ich szukaszEkipa Konrada Wolskiego zn w rusza do akcji daleko poza granice kraju Dostaj niezwykle trudne zadanie Jad do Teheranu, by zapobiec konfliktowi zbrojnemu na skal wiatow Niestety wszystko zaczyna si komplikowa Czy Konrad i Sara wygraj wy cig z czasem i uratuj ycie swoich ludzi Tymczasem na politechnice w Sztokholmie zostaj brutalnie zamordowane cztery osoby Do gry wraca inspektor Gunnar Selander, kt ry wraz z genialn hakerk Harriet Berghen i naczelnik wydzia u ds zwalczania terroryzmu Lind Lund maj rozwi za t zagadk ledztwo jest jednak zbyt trudne, by poradzili sobie z nim sami Rozpoczynaj arcytrudn rozgrywk ze wiatem szpieg w i zdrajc wW Moskwie dochodzi do cichego zamachu stanu Michai Popowski, chc c wspom c spiskowc w, wyje d a do Sztokholmu na ostatni misj Jagan wraz ze swoim oddzia em pod a za Amin na Kaukaz.

  Kindle Welcome to the Kindle ereader store cztery osoby Do gry wraca inspektor Gunnar Selander, kt ry wraz z genialn hakerk Harriet Berghen i naczelnik wydzia u ds zwalczania terroryzmu Lind Lund maj rozwi za t zagadk ledztwo jest jednak zbyt trudne, by poradzili sobie z nim sami Rozpoczynaj arcytrudn rozgrywk ze wiatem szpieg w i zdrajc wW Moskwie dochodzi do cichego zamachu stanu Michai Popowski, chc c wspom c spiskowc w, wyje d a do Sztokholmu na ostatni misj Jagan wraz ze swoim oddzia em pod a za Amin na Kaukaz."/>
 • ebook
 • 800 pages
 • Nieśmiertelni
 • Vincent V. Severski
 • Polish
 • 05 February 2019

About the Author: Vincent V. Severski

Vincent Viktor Severski polski pisarz, by y oficer wywiadu Tworzy pod pseudonimem, prawdziwe imi i nazwisko ze wzgl du na by prac ukrywaStudiowa prawo na Uniwersytecie Warszawskim By oficerem wywiadu PRL i RP, przepracowa w polskim wywiadzie lat z czego prawie po ow poza granicami kraju By szkolony w O rodku Kszta cenia Kadr Wywiadowczych w Starych Kiejkutach oraz po roku w USA W Agencji Wywiadu doszed do jednego z najwy szych stanowisk kierowniczychPrac zacz w roku w wydziale do spraw dywersji , w wczas najwa niejszego wydzia u polskiego wywiadu Zajmowa si tropieniem dzia alno ci obcych s u b specjalnych oraz rozpracowywaniem Solidarno ci W roku zosta pozytywnie zweryfikowany i zwolniony z pracy w wywiadzie Na pocz tku lat zosta ponownie zwerbowany Uczestniczy w ok misjach w prawie krajach Zna biegle trzy j zyki Odszed ze s u by w roku na w asn pro bWielokrotnie odznaczany i wyr niany przez najwy sze w adze RP, uhonorowany Legi Zas ugi przez prezydenta Baracka Obam.10 thoughts on “Nieśmiertelni

 1. Lukasz Lukasz says:

  wietna ksi ka Przes ucha em wersj audiobooka w wykonaniu p Goszty y.Niesamowite opisy Na przyk ad wypad Jagana do cyrku uwie czony ta cem do piosenki Kalasznikow Gorana Bregovica opisany w bodaj e 12 rozdziale jest niesamowity Tego rozdzia u przes ucha em co najmniej pi razy i pewnie b d powraca do niego.Ko c wka ksi ki wietna Akcja w Iranie niesamowita Jedynie chyba polski wywiad jest zdolny do dakiej brawury, pomys owo ci, ryzyka, wzkorzystania starego sprz tu typu samolot wietna ksi ka Przes ucha em wersj audiobooka w wykonaniu p Goszty y.Niesamowite opisy Na przyk ad wypad Jagana do cyrku uwie czony ta cem do piosenki Kalasznikow Gorana Bregovica opisany w bodaj e 12 rozdziale jest niesamowity Tego rozdzia u przes ucha em co najmniej pi razy i pewnie b d powraca do niego.Ko c wka ksi ki wietna Akcja w Iranie niesamowita Jedynie chyba polski wywiad jest zdolny do dakiej brawury, pomys owo ci, ryzyka, wzkorzystania starego sprz tu typu samolot Antek Inni nasi sojusznicy pr dzej by wpadli, i pewnie mimo wi kszych mo liwo ci finansowych nie byliby w stanie zorganizowa takiej misji Autor, jako wieloletni szpieg pewnie wie co pisze.Autor nawi zuje wiele razy do autentycznych wzdarze , na przyk ad kelnerskiej afer pods uchowej z lata 2014, lub od wydarze na UkrainieMam nadziej , e autor b dzie kontynuowa cykl i pojawi si wkr tce czwarta cz serii A jest o czym pisa Jagan ma na kogo polowa , Konrad i Sara wraz z zespo em nadal pracuj w wywiadzie i zapotrzebowanie na ich us ugi nie ustaje

 2. Anna Anna says:

  Takiej ksi ki teraz potrzebowa am.

 3. Radek Radek says:

  Ksi ka ko czy si lepiej ni si zaczyna, ale przez przynajmniej po ow przynudza a strasznie Zmusi em si , eby przebrn.Na minus koszmarne, koszmarne dialogi dziwaczne, egzaltowane, naiwne Nie wierz , e tak rozmawia si w s u bach ca e rozdzia y w kt rych nic si nie dzieje Jak tom IV Pi cioksi gu Sapkowskiego Krzysztof Goszty a powinien dosta zakaz czytania audiobook w Za du o wczucia si , szczeg lnie w nazwach alkoholi etc, chocia szacun za piew.Na plus pokazuje spos b my Ksi ka ko czy si lepiej ni si zaczyna, ale przez przynajmniej po ow przynudza a strasznie Zmusi em si , eby przebrn.Na minus koszmarne, koszmarne dialogi dziwaczne, egzaltowane, naiwne Nie wierz , e tak rozmawia si w s u bach ca e rozdzia y w kt rych nic si nie dzieje Jak tom IV Pi cioksi gu Sapkowskiego Krzysztof Goszty a powinien dosta zakaz czytania audiobook w Za du o wczucia si , szczeg lnie w nazwach alkoholi etc, chocia szacun za piew.Na plus pokazuje spos b my lenia wida , jak istotne s s u by dynamiczna ko c wka aktualna tematyka, nosi znamiona prawdopodobie stwaGdyby Severski opanowa strategi Agaty Christie, czyli podaje wszystkie potrzebne informacje, a potem rozwi zuje zagadk nie wprowadzaj c dodatkowej wiedzy, mog oby to by prawie arcydzie o z tak fabu i tematyk Niestety styl i przegadanie zdecydowanie na minus

 4. Anna Anna says:

  Najlepsza z calej serii

 5. Władysław Saj Władysław Saj says:

  Na szcz cie ko c wka jest ca kiem ca kiem i pe na akcji chocia ta akcja tak nieco przypomina mi Bohater w Telemarku i podobne dzie a o II wojnie wiatowej , z AN 2 zamiast Lysandera etc.Na nieszcz cie wcze nej jest rodek ksi ki kt ry retarduje ca o o wiele za bardzo W tek czecze ski bardziej urwany i rozmyty ni zako czony moim zdaniemPoza tym drony jako g wny gad et akcji, technicy wywiadu jako ch odne umys y nie maj ce w asnego zdania pozatechnologicznego nerdy oraz nawet ci z o Na szcz cie ko c wka jest ca kiem ca kiem i pe na akcji chocia ta akcja tak nieco przypomina mi Bohater w Telemarku i podobne dzie a o II wojnie wiatowej , z AN 2 zamiast Lysandera etc.Na nieszcz cie wcze nej jest rodek ksi ki kt ry retarduje ca o o wiele za bardzo W tek czecze ski bardziej urwany i rozmyty ni zako czony moim zdaniemPoza tym drony jako g wny gad et akcji, technicy wywiadu jako ch odne umys y nie maj ce w asnego zdania pozatechnologicznego nerdy oraz nawet ci z ostatni lokat z szko y w Kiejkutach maj szanse zosta bohaterami, czyli powie pewnie odpowiada na pal ce zapotrzebowania logistyczno spo eczno werbunkowe spo eczno ci szpiegowskiej.Ca o cyklu posz a jednak w kierunku w przeciwnym ni oczekiwa em gdy po zmianie ilustracji na tomie 2 na atrakcyjn agentk oczekiwa em e na ok adce 3 tomu wyst pi ona w stroju topless na pla y na urlopie ale zamiast tego zas onili twarz po ira sku i dodali samolot, c , kwestia gustu

 6. Andrzej Grzesik Andrzej Grzesik says:

  Better than the first two.

 7. Sławomir Sławomir says:

  Mam nadziej , e autor by lepszym szpiegiem ni pisarzem.

 8. Beata Beata says:

  wietna miem twierdzi , e to najlepsza ze wszystkich trzech cz ci.

 9. Katarzyna Zurawska Katarzyna Zurawska says:

  2019

 10. Zbyszek Sokolowski Zbyszek Sokolowski says:

  Trzecia cz jest najs absza Mimo interesuj cych fragment w sporo naci ganych dialog w lub naiwnych opis w emocji bohater w Wydaje si te , e z ka d cz ci opowie traci na realno ci i robi si powie sensacyjna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *