Eylembilim PDF Ú

Eylembilim PDF Ú


 • 114 pages
 • Eylembilim
 • Oğuz Atay
 • Turkish
 • 13 October 2018

10 thoughts on “Eylembilim

 1. Deniz Balcı Deniz Balcı says:

  Eylembilim in kendisinden ok, O uz Atay n yak n dostu, evinde vefat etti i Altay G nd z n Eylembilim e yazm oldu u sons z kapsam ndaki O uz un Hayali adl b l m bitirdi beni Bu sadece Eylembilim i in yaz lm bir sons z de il, b y k yazar n 7 kitapl k b t n eserlerinin sonuna d lm bir not bence O yaz y okurken, O uzumuzun beyninde ilk t m r n fark edilmesi, radyoterapisi kemoterapisi, ameliyatlar , yiti i Sonra ufac k bir tuvalette hayat n n son bulu u Yazarken bile g zlerim d Eylembilim in kendisinden ok, O uz Atay n yak n dostu, evinde vefat etti i Altay G nd z n Eylembilim e yazm oldu u sons z kapsam ndaki O uz un Hayali adl b l m bitirdi beni Bu sadece Eylembilim i in yaz lm bir sons z de il, b y k yazar n 7 kitapl k b t n eserlerinin sonuna d lm bir not bence O yaz y okurken, O uzumuzun beyninde ilk t m r n fark edilmesi, radyoterapisi kemoterapisi, ameliyatlar , yiti i Sonra ufac k bir tuvalette hayat n n son bulu u Yazarken bile g zlerim doldu O y zden bu bitmemi romanla ilgili, yaz ld d nemlere ilgili yazar n i inde bulundu u durumlar g z n nde bulundurdu umdan ok objektif yorum yapamayaca m Yusuf At lgan n kalp krizi ile yar m kalan roman Canistan hi buruk de ildir mesela Canistan kendi i inde bitmi tir, tamamlanm t r, belki de planland halinden daha g zel kalm t r Ya da Tanp nar n Aydaki Kad n Albert Camus n trafik kazas nda hayat n kaybetmesinden sonra, olay yerinde enkaz n alt ndan kar lan roman tasla lk Adam bitmemi haliyle t m zamanlar n en ba ar l romanlar ndan biri olarak g r lmektedir Bu gibi rnekler vard r Ancak Atay n kitapla kurdu u b t nl kl ili ki buna izin vermiyor Daha s yleyecek neyi vard diye insan n i ini kemiriyor merak Tutunamayanlar , Tehlikeli Oyunlar yazan bu adam Eylembilim i nereye g t recekti diye meraklan yor Heralde bitirmi olsayd , bu kitap en tart lan, hiciv manas nda en suya sabuna dokunan kitab olurdu Bu haliyle bile ok s z n sak nmadan, T rkiye nin en s cak y llar nda akademi i erisindeki cambazl klar ok iyi aktarm usta


 2. Hakan Hakan says:

  Benzersiz yazar m z O uz Atay n bu k sa ve de tamamlanmam son roman , 1970 lerde lkemize ok g ndemde olan eylem ile bilim niversitede politika da diyebiliriz kabaca ili kisini ya da eli kisini ele alm Yine o harika ironik slubuyla Yine birey olamay m z , yar m ayd nlar m z , s eylemcilerimizi, yer yer ger ek st bir havada, dalga ge ercesine ama zekice anlatarak B yle bir yazar , dehay 43 ya nda kaybetmi olmam z ne b y k bir talihsizlik Bu arada kitab n enfes birer Benzersiz yazar m z O uz Atay n bu k sa ve de tamamlanmam son roman , 1970 lerde lkemize ok g ndemde olan eylem ile bilim niversitede politika da diyebiliriz kabaca ili kisini ya da eli kisini ele alm Yine o harika ironik slubuyla Yine birey olamay m z , yar m ayd nlar m z , s eylemcilerimizi, yer yer ger ek st bir havada, dalga ge ercesine ama zekice anlatarak B yle bir yazar , dehay 43 ya nda kaybetmi olmam z ne b y k bir talihsizlik Bu arada kitab n enfes birer ns z ve sons z var, okurken duygulanmamak eldede il


 3. Emre Han Ata Emre Han Ata says:

  ya amak da eylemdir lmek de eylemdir DEVR M de eylemdir peki o uz atay bu kitab nda hangi eylemi anlatmak istemi tir bu sorunun cevab n belki hi bir zaman bulamayaca z ke ke daha uzun ya asayd daha cok yazsayd daha ok bizi bize anlatsayd.huzur i inde yat stad.


 4. Tuğçe Kozak Tuğçe Kozak says:

  Baz insanlar l ms z olmal yd Ne g zel adams n


 5. Kaplumbağa Felsefecisi Kaplumbağa Felsefecisi says:

  O uz Atay n tamamlayamad bu roman l m nden hemen nceki t m canl l n ta yor Sanki kendini anlatm gibi bir akademisyen Server G zbudak Altay G rb z n son s z inan lmaz etkileyiciydi Son anlar n okurken g zlerim dolu dolu oldu O yar m kalm roman resmen i ime oturdu Hayatta yapmak isteyip de yar m b rakt klar m hala ya yorken bana dert oldu Cevat apan art k ns z yazmas n diye de bir yandan ba rmak istedim bu kitapta da Sanki aptalm z gibi her eyi detayland rmas hi h O uz Atay n tamamlayamad bu roman l m nden hemen nceki t m canl l n ta yor Sanki kendini anlatm gibi bir akademisyen Server G zbudak Altay G rb z n son s z inan lmaz etkileyiciydi Son anlar n okurken g zlerim dolu dolu oldu O yar m kalm roman resmen i ime oturdu Hayatta yapmak isteyip de yar m b rakt klar m hala ya yorken bana dert oldu Cevat apan art k ns z yazmas n diye de bir yandan ba rmak istedim bu kitapta da Sanki aptalm z gibi her eyi detayland rmas hi ho uma gitmedi


 6. Murat Gonul Murat Gonul says:

  lk olarak, ne bekeleyece imi bile bilmeden Tutunamayanlar okuyarak ba lad m O uz Atay okumaya Bitirdi im bu kitab yla yazd her eyi okumu oldum Kitaplar n erteleyerek zaman ge irdim nk yazd yeni bir eyleri okuyamayacak olmak beni inan lmaz z yordu imdi bitti Bu y llar i inde O uz Atay tart mas z en sevdi im yazar oldu Entellekt el birikimi, T rk diline olan hayranl k derecesindeki ustal , s ra d bak a s , okurunu her kelimesinde kendine d nd r p sorgulayan kitaplar lk olarak, ne bekeleyece imi bile bilmeden Tutunamayanlar okuyarak ba lad m O uz Atay okumaya Bitirdi im bu kitab yla yazd her eyi okumu oldum Kitaplar n erteleyerek zaman ge irdim nk yazd yeni bir eyleri okuyamayacak olmak beni inan lmaz z yordu imdi bitti Bu y llar i inde O uz Atay tart mas z en sevdi im yazar oldu Entellekt el birikimi, T rk diline olan hayranl k derecesindeki ustal , s ra d bak a s , okurunu her kelimesinde kendine d nd r p sorgulayan kitaplar yla yazar bamba ka biri Erken vefat bence lkemiz i in b y k bir kay pt r.Eylembilim maalesef yazar n vefat yla yar m kalm , olgunla ma a amas nda kopar lm bir mevye gibi kimsesiz kalm Kitab n sonunda, yazar n evinde onulamaz bir beyin t m r nden vefat etti i arkada n n k sa bir mektubu var, okuyan n z nt s ne z nt kat yor Yar da kalm da olsa yazar tarz ile etkiliyor.O uz Atay n hi bir kelimesi israf edilmemeli, ka r lmal bence


 7. Usuyitik Usuyitik says:

  bir bak ma o uz atay n kendiyle y zle ti i roman denilebilir romanda devrimci eylemleri b rak p bilim yapmaya ba layan bir adam n bu iki hayat aras nda gidip geli leri anlat l r ki bilindi i gibi atay da solcu hareket i inde yer al p bir s re sonra arkada lar ndan ayr lm , daha ziyade edebiyatla ilgilenmeye ba lam t r ki belki de fernondo pessoe nun anar ist banker ini okuduktan yahut orda anlat lan hikayeyi ya ad ktan sonra yaz lmaya ba lanm bir hikaye server g zbudak nki ya da de il bir bak ma o uz atay n kendiyle y zle ti i roman denilebilir romanda devrimci eylemleri b rak p bilim yapmaya ba layan bir adam n bu iki hayat aras nda gidip geli leri anlat l r ki bilindi i gibi atay da solcu hareket i inde yer al p bir s re sonra arkada lar ndan ayr lm , daha ziyade edebiyatla ilgilenmeye ba lam t r ki belki de fernondo pessoe nun anar ist banker ini okuduktan yahut orda anlat lan hikayeyi ya ad ktan sonra yaz lmaya ba lanm bir hikaye server g zbudak nki ya da de il de bizde ilk bak ta b yle bir a r m yapt ancak roman n sonu esas nda sonu diyemiyoruz nk bitip bitmedi ini bilmiyoruz , en az ndan yaz l son sayfas nda anl yoruz ki server beyimiz bu iki hayat n da arkas nda b rak p, tan t gen bir k zla bir yerlerde bir eyler i meye gidiyor bundan nas l bir kar mda bulunuruz yle o uz atay n karakterleri balzac nki gibi sars lmaz ve de i mez temeller zerine oturtulmam lard r bir karekter sadece safl bir ba kas da sadece k t l simgelemez daha ziyade dosto gibi i inde hem iyilik hem k t l k hem de bo vermi lik ,kadere kar kma e ilimi ta yan, daha ger ek, daha insani karakterler yazar o uz atay bu kitaptaki server bey de yledir.bir ba ka a dan de erlendirecek olursak, eylembilim, atay n en somut konulu, en derli toplu eseridir deyim yerindeyse makineli t fekle taramak yerine nokta at yapar.in my humble opinion, eylemci gen lerimize doktorcu abileri, hocalar , vs taraf ndan cret fiyat kar dan nce okutulmas gereken romand r eylembilim zira o eylemci gen ler ilerde muhtemelen nelerle kar la acaklar n , ya ayacaklar ruhsal durumun nizlemesini bu romanda bulabilirler


 8. cengizhan tünaydın cengizhan tünaydın says:

  Okumad m son kitab n da okudum nihayet imdi yazsa akademik d nyayla ilgili dalga ge ecek ok daha fazla malzeme bulurdu, eminim Tahmin ediyorum tamamlasayd yay nlamadan nce politik k s mlar t rp lerdi Tehlikeli Oyunlar da yapt gibi Yar m kalm l k hissi de b rakt ysa da, yazar n tad her zamanki gibi hakim.


 9. Laçin Laçin says:

  Bu kitab n bitmi halini g rmeyi ok isterdim.


 10. Türkay Türkay says:

  O uz Atay n ya da kitaplar n n zerine ne s ylenebilir ki Her kitap zamanla ba a km , bug n yaz lm kadar g ncel, arp c , derinlemesine tahliller i eren bir roman Eylembilim deKitaptan her okuru arpabilecek ok say da paragraf varHer g n m z anlatan, K t l kler yaz lmazsa, insanlar bu k t l kleri duymazlard , bu k t l kleri renmezlerdi Devlet Baba, sevgili ocuklar n muz r cereyanlar dan ayn titizlikle koruyordu Yahu b yle ey olur muydu Buna ocuklar g lerdi ya da d O uz Atay n ya da kitaplar n n zerine ne s ylenebilir ki Her kitap zamanla ba a km , bug n yaz lm kadar g ncel, arp c , derinlemesine tahliller i eren bir roman Eylembilim deKitaptan her okuru arpabilecek ok say da paragraf varHer g n m z anlatan, K t l kler yaz lmazsa, insanlar bu k t l kleri duymazlard , bu k t l kleri renmezlerdi Devlet Baba, sevgili ocuklar n muz r cereyanlar dan ayn titizlikle koruyordu Yahu b yle ey olur muydu Buna ocuklar g lerdi ya da d nceleri y z nden kimse yarg lanamaz Bu, anayasal bir hakt r Bitmemi olsa da, tekrar tekrar okunacak bir roman Eylembilim


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Eylembilim[Epub] ➝ Eylembilim Author Oğuz Atay – Centrumpowypadkowe.co.uk lke Mart arefesindedir renci at malar , niversite i galleri, forumlar Roman n kahramanlar , olaylar kar s nda saf tutmaya ya da tutmamaya al an akademikler dir Bir niversitede geli en olaylar, bir ma lkeMart arefesindedir renci at malar , niversite i galleri, forumlar Roman n kahramanlar , olaylar kar s nda saf tutmaya ya da tutmamaya al an akademikler dir Bir niversitede geli en olaylar, bir matematik profes r n n, Server G zbudak n hat rat ndan nakledilir O uz Atay Eylembilim de, Cevat apan n O uz Atay a Mektup ta belirtti i gibi, kara mizah g sterilerinden birinin daha doruklar na ula t r yor bizleri.


About the Author: Oğuz Atay

O uz Atay was a pioneer of the modern novel in Turkey His first novel, Tutunamayanlar The Disconnected , appeared Never reprinted in his lifetime and controversial among critics, it has become a best seller since a new edition came out in It has been described as probably the most eminent novel of twentieth century Turkish literature this reference is due to a UNESCO survey, which goes on it poses an earnest challenge to even the most skilled translator with its kaleidoscope of colloquialisms and sheer size In fact one translation has so far been published, into Dutch Het leven in stukken, translated by Hanneke van der Heijden and Margreet Dorleijn Athenaeum Polak v Gennep, It appears also that a complete English translation exists, of which an excerpt won the Dryden Translation Prize in Comparative Critical Studies, volV His book of short stories, Korkuyu Beklerken, has appeared in a French translation by Jocelyne Burkmann and Ali Terzioglu as En guettant la peur, Paris, L Harmattan, March He was born October , in nebolu, a small town population less than , in the centre of the Black Sea coast, km from stanbul His father was a judge and his mother a schoolteacher, thus both representative of the modernization of Turkey brought about by Atat rk Although he lived most of his life in big cities this provincial background was important to his work He was at high school in Ankara, at Ankara College until , and after military service enrolled at Istanbul Technical University, where he graduated as a civil engineer in With a friend he started an enterprise as a building contractor This failed, leaving him as such experiences have for other novelists valuable material for his writing In he joined the staff of the stanbul Academy of Engineering and Architecture, where he worked until his final illness he was promoted to associate professorship in , for which he presented as his qualification a textbook on surveying, Topo rafya His first creative work, Tutunamayanlar, was awarded the prize of Turkish Radio Television Institution, TRT in , before it had been published He went on to write another novel and a volume of short stories among other worksHe died in stanbul, December , , of a brain tumour He spent much of his last year in London, where he had gone for treatment He is buried in Edirnekap Martyr s Cemetery He married twice, and is survived by a daughter, zge, by his first marriageAtay was of a generation deeply committed to the Westernising, scientific, secular culture encouraged by the revolution of the s he had no nostalgia for the corruption of the late Ottoman Empire, though he knew its literature, and was in particular well versed in Divan poetry Yet the Western culture he saw around him was largely a form of colonialism, tending to crush what he saw was best about Turkish life He had no patience with the traditionalists, who countered Western culture with improbable stories of early Turkish history He soon lost patience with the underground socialists of the s And, although some good writers, such as Ahmet Hamdi Tanp nar, had written fiction dealing with the modernisation of Turkey, there were none that came near to dealing with life as he saw it lived In fact, almost the only Turkish writer of the Republican period whose name appears in his work is the poet N zim HikmetThe solution lay in using the West for his own ends His subject matter is frequently the detritus of Western culture translations of tenth rate historical novels, Hollywood fantasy films, trivialities of encyclopaedias, Turkish tangos but it is plain to any reader that he had a deep knowledge of Western literature First come the great Russians, particularly Dostoevsky, with a particular liking for Ivan Goncharov s Oblomov he was not alone in seeing a peculiar affinity betwee.