Paperback ☆ Nazım ePUB Ú

Paperback ☆ Nazım ePUB Ú

Nazım ❃ [EPUB] ✻ Nazım By Can Dündar ➜ – Centrumpowypadkowe.co.uk Moskova da ilk taksiye bindi inde taksici Nereye patron diye sordu K zd N z m Buras emek ilerin lkesi de il mi Patron da nereden kt Yazarlar Birli i toplant s nda patlad Buraya gelince korkun hayal k Moskova da ilk taksiye bindi inde taksici Nereye patron diye sordu K zd N z m Buras emek ilerin lkesi de il mi Patron da nereden kt Yazarlar Birli i toplant s nda patlad Buraya gelince korkun hayal k r kl na u rad m Sizin sosyalist ger ek ilik dedi iniz sanat n sosyalizmle de, ger ek ilikle de ilgisi yok Tepkisini van vanovi oyununda da yans tt Oyunun ba kahraman N z m a yle sesleniyordu Siz Moskova da misafirsiniz Niye konukseverli imizi k t ye kullan yor, bizimle u ra yorsunuz N z m yan tl yordu Hakiki dost insana evine giren y lan g sterir Ben de onu g steriyorum Bu y lan, b rokrasidir Art k T rkiye de oldu u gibi Sovyetler de de oyunlar yasaklanan bir rejim muhalifiydi Son nefesine kadar kom nist kald Ama Stalinizme ve onun b rokrasisine de direnen bir kom nistN z m Hikmet indo um y ld n m i in haz rlanan belgeselin kitab N z m Bu kitapta airin az bilinen s rg n y llar n n yk s n bulacaks n z siyasal m cadelesini, gurbet iirlerini, sevda ili kileriniBir muhalif, bir air, bir k olarak N z m yeniden tan yacak, a racaks n z.


10 thoughts on “Nazım

 1. Mehmet Mehmet says:

  Naz m Hikmet in yine Can D ndar taraf ndan ekilen belgeselinin kitap haline getirilmi hali bu Ancak t pk belgeselde oldu u gibi bunda da Naz m n hayat n n magazin y nlerine fazlaca a rl k verilmi Kitab n neredeyse tamam Naz m n a k hayat zerine kurulu Bunu da politik tavr ve T rkiye ye kar duru u takip ediyor.Can D ndar n iyi bir belgeselci oldu unu inkar etmemekle beraber, Naz m Naz m yapan eylere, ge mi ine, zellikle edebi ge mi ine yeterince dikkat etmedi ini d n yorum Naz m Hikmet in yine Can D ndar taraf ndan ekilen belgeselinin kitap haline getirilmi hali bu Ancak t pk belgeselde oldu u gibi bunda da Naz m n hayat n n magazin y nlerine fazlaca a rl k verilmi Kitab n neredeyse tamam Naz m n a k hayat zerine kurulu Bunu da politik tavr ve T rkiye ye kar duru u takip ediyor.Can D ndar n iyi bir belgeselci oldu unu inkar etmemekle beraber, Naz m Naz m yapan eylere, ge mi ine, zellikle edebi ge mi ine yeterince dikkat etmedi ini d n yorum Onu hangi airler etkiledi Hangi edebiyat lar okurdu, hangi edebiyat larla ahbapl vard T rkiye deki di er airlerle ne t rden ili kileri vard Kitapta yaln zca Fuzuli ye kar tutumu bir paragrafta ge iyor Onun d nda bir edebiyat n n edebiyat neredeyse anlat lmam.Bask ya y nelik ele tirilerim de var CD koymak i in kapa n arkas na yap t r lm ke eler kitab gereksiz yere kabartarak kitapl kta ho olmayan bir bo luk meydana getiriyor Ayr ca cd leri de bir kaba koymadan verdikleri i in, kitap d nda bir ekilde saklama imkan olmuyor Ke ke cd leri kapakl olarak verselerdi


 2. Ece Ece says:

  Naz m Hikmet i tan mak, anlamak ad na bence bu kitaptan ba lan lmamal nk bu kitapta onun kad nlar yla olan m nasebetlerine daha ok yer verilmi Detaylar bilmek isteyenlere..


 3. Kaplumbağa Felsefecisi Kaplumbağa Felsefecisi says:

  Can D ndar dan Naz m n vatan haini ilan edildikten sonraki y llar n anlatan belgesel kitap


 4. Burak Burak says:

  kimi insan otlar n kimi insan bal klar n e idini bilir, ben ayr l klar n, kimi insan ezbere sayar y ld zlar n ad n ben hasretlerin..yaz n s t n st ne kapkara hayk ran puntolarla, Naz m Hikmet vatan hainli ine devam ediyor hala Ne l mden korkmak ay p, ne de d nmek l m.ama arkada l k a aca benzer, kurudu mu ye ermez art k.Ak ll M nevver, nas l olsa, ne yap p eder, falan filan diye kendini avutma, sensiz peri an m, beni unutma kendine iyi bak, g zlerinden perim can m, g zel geceler kimi insan otlar n kimi insan bal klar n e idini bilir, ben ayr l klar n, kimi insan ezbere sayar y ld zlar n ad n ben hasretlerin..yaz n s t n st ne kapkara hayk ran puntolarla, Naz m Hikmet vatan hainli ine devam ediyor hala Ne l mden korkmak ay p, ne de d nmek l m.ama arkada l k a aca benzer, kurudu mu ye ermez art k.Ak ll M nevver, nas l olsa, ne yap p eder, falan filan diye kendini avutma, sensiz peri an m, beni unutma kendine iyi bak, g zlerinden perim can m, g zel geceler Kendine iyi bak Bana hemen cevap ver, dertlerimi akl nda tutma, unut, beni unutma..tekrardaki mucize g l m tekrar n tekrars zl..bir sal gibi y re im, gider an lar n tesine, y ld zs z a r denize kadar, zifiri karanl kta..i imde k m ldanan bir eyler gibi, seviyorum seni Ya yoruz ok k r der gibi..sende ben imkans zl seviyorum, fakat asla mitsizli i de i nk kederde yabanc l k olmaz..Anadolu m Anadolu m belki art k bir mezar boyu uzaks n benden.Bizim avludan m kalkacak cenazem Nas l indireceksiniz beni nc kattan Asans re s maz tabut, merdivenler darac k Belki avluda dizboyu g ne ve g vercinler olacak, belki kar ya acak ocuk l klar yla dolu, belki slak asfalt yla ya mur Ve avluda p bidonlar duracak her zamanki gibi Kamyona, yerli gelenekle,y z m a k y kleneceksem, bir ey damlayabilir aln ma bir g vercinden u urdur Bando gelse de, gelmese de ocuklar gelecek yan ma, merakl d r l lere ocuklar Bakacak arkamdan mutfak penceremiz Balkonumuz ge irecek beni ama rlar yla Ben bu avluda bahtiyar ya ad m bilemedi iniz kadar Avluda lar m, uzun m rler dilerim hepinize ehrime ula amadan bitirirken yolumu bir g l bah esinde dinlendim, senin sayende


 5. Hasan Çelik Hasan Çelik says:

  Kesinlikle okunmal


 6. Bulent Bulent says:

  Can D ndar n Naz m n Moskova ya ka ndan l m ne dek ya ad zaman , Naz m n bir d nem doktoru ve hayat arkada da olan Galina n n ekdi i filmler ve Galina ile yap lm r portajlar ile destekledi i k sa, arp c , etkileyici belgeselinin ka da bas l hali bu kitap Galina ile yap lan r portaj ve onun ekdi i amat r filmler Naz m n asl nda bildi imiz, bu g ne kadar defalarca anlat lm hikayesine yepyeni bir derinlik kazand r yor T rkiye deki hapishanelerde y llar n r ten Naz m n ai Can D ndar n Naz m n Moskova ya ka ndan l m ne dek ya ad zaman , Naz m n bir d nem doktoru ve hayat arkada da olan Galina n n ekdi i filmler ve Galina ile yap lm r portajlar ile destekledi i k sa, arp c , etkileyici belgeselinin ka da bas l hali bu kitap Galina ile yap lan r portaj ve onun ekdi i amat r filmler Naz m n asl nda bildi imiz, bu g ne kadar defalarca anlat lm hikayesine yepyeni bir derinlik kazand r yor T rkiye deki hapishanelerde y llar n r ten Naz m n ailesinden, o lundan, sevdi i kad ndan uzakta ge irdi i bunal ml g nlerin ahidi olan Galina, onun Vera Tulyakova ile tan mas n , ona a k olmas n ve bu arada kendisinden ka n da renkli bir ekilde g zler n ne seriyor


 7. Dilek Öz Dilek Öz says:

  Naz m Hikmet in Moskova y llar n , ya ad a klar , T rkiye sevgisini, vatan zlemini bu a klar n, memleket zleminin iirlerine yans mas n , belgesel tad nda foto raflarla destekleyerek anlatan ba ar l bir yap t.


 8. Derya Gürcan Köse Derya Gürcan Köse says:

  Okumaya doyam yorum.


 9. Em Chainey (Bookowski) Em Chainey (Bookowski) says:

  ok daha kapsaml olabilirdi, tabi CDsini hen z izlemedim.Hep derim Bu lke ocuklar n n k ymetini bilmiyor Maalesef


 10. mert dayioglu mert dayioglu says:

  k t phanemde bulunan imzal tek kitap.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *