Ziyan PDF Ú Paperback

Ziyan PDF Ú Paperback


  Ziyan PDF Ú Paperback uk Donmak z lmek Tekrar donmakDaha fazla hi bir eye gerek yok Fiilleri ekmeye bile Herkes kals n yerinde B raks nlar, yaslans n g s m s rtlar na, l kla s n enseleri nefesimle Yava yava sokay m dilimi derilerine Aks n i lerine hayat m n zehri Yirmi adet mermi Muhte em Hepinizi gebertece im Ama hepinizi."/>
 • Paperback
 • 352 pages
 • Ziyan
 • Hakan Günday
 • Turkish
 • 09 May 2019
 • 6051113302 Edition Language Turkish URL

10 thoughts on “Ziyan

 1. Oguz Akturk Oguz Akturk says:

  Gelirleriyle ocuklara kitap hediye etti im YouTube kanal mda en g zel 5 Hakan G nday al nt s n yorumlad m Burada bir daha kitap okursan z sizin bacaklar n z k rar m Albay H.B.Batman, 2018.Masmavi g zler, deniz ve g k mavisi Bir onun y z ne bak yorum, bir de onun orada rahat a oturmas n sa layan hemen arkas nda bulunan tablodaki adam n y z ne Ortak noktalar ise sadece g z renkleri.Kar s nda e ilip b k lmeden, s rt m kamburla t rmadan oturdu umun cezas olara Gelirleriyle ocuklara kitap hediye etti im YouTube kanal mda en g zel 5 Hakan G nday al nt s n yorumlad m Burada bir daha kitap okursan z sizin bacaklar n z k rar m Albay H.B.Batman, 2018.Masmavi g zler, deniz ve g k mavisi Bir onun y z ne bak yorum, bir de onun orada rahat a oturmas n sa layan hemen arkas nda bulunan tablodaki adam n y z ne Ortak noktalar ise sadece g z renkleri.Kar s nda e ilip b k lmeden, s rt m kamburla t rmadan oturdu umun cezas olarak o g ne kadar hi kimseden yemedi im ekilde bir azar yiyorum Fakat bunlar n hi biri benim umrumda de il o anda, g z m albay n masas n n st nde bulunan bir al nt ya dikmi im, albay n dedikleri bir kula mdan giriyor, b r nden k yor Al nt Epiktetos tan Bir g zel s z s yleme sanat varsa, bir de g zel anlama ve dinleme sanat vard r G zelli ini ge tim, beni ne anlam t , ne de dinlemi ti Bug ne kadar kar ma ilk kez b yle bir insan t r k yordu, tam olarak ne yapmam gerekti ini ger ekten bilmiyordum Bunun bir kural kitab m vard Emin oldu um tek ey, yap lacak daha nemli i lerinin oldu uydu D ar da olsa y z ne bile bakmayaca m insan kar ma ge ip dakikalarca omzundaki y ld zlara bakmam ve sa lar n n beyazl n seyretmemi istemi ti Albaya omzundaki y ld zlar de il de d ar daki y ld zlar seyredip hayal kurmam z gerekti ini s yleyemezdim Bunun cezas kendisinin de o anda y z me kar s yledi i gibi, Sason il esi diye bilinen ter rizmin yo un oldu u en kritik s b lge karakollar ndan birine s r lmek olurdu.Bir ba ka g n, kahvalt n n yetersizli inden t r karn m z doymad i in masan n st nde duran hen z ald m z po a alar , yine ay oca na takt rd kamerayla her hareketimizi kendi bilgisayar ndan takip etti i i in g r p, bize po a a sat n anlams z bir ekilde yasaklamas Adam n s zc k da arc nda G nayd n kelimesinin kar l olarak Kodu umun askeri s z be inin bulunmas Yemek saatinde yemek yemeye k p ay oca n kapatt m z bir g n hayat mda yemedi im kadar k fr yemem Ama Ama nemli olan H.B de il, nemli olan bu sat rlar yazan elimdeki HB kalemim ve d ncelerimin imparatorlu uydu B yle yazm t m asker g nl n n 115 sayfas na Ne kadar korku a larsan z a lay n, ben o kadar ba kl k kazand m sizin korku vir s n ze stedi iniz kadar vurun bu a dan art k, korkmam.K r benim bacaklar m albay m, ben orada her g n kitap okudum ve bacaklar m sa lam olarak d nd m memleketime, siz beni hi bir zaman tan mad n z ama ben sizi, sizin kendinizi tan d n zdan daha iyi tan d m Arkan zda tablosu bulunan mavi g zl esas kahraman n n nde oturmay kesinlikle hak etmiyordunuz Ziyan da buz gibi so uk bir hava vard 20lerde, 30larda Batman da ise cehennem fragman misali bir hava vard Termometrelerde bu g zler 50 yi g rm t Ziyan da zekalar donuyordu, bizde ise eriyordu Sanki bizi cehenneme atmalar ndan nceki son k ta g r p g rebilece imiz en s cak yerde g steriliyordu bu filmin fragman Sinema salonu alay, filmin y netmeni ise komutand.Kornalarla ve sevin g sterileriyle u urland vatan koruyacak olan AS L evlatlar, in aat molozu ta maktan dolay olu an s rtlar ndaki iziklerle, revirde doktor olmamas ndan, hijyen ko ullar n n o g ne kadar herhangi birinin g rd en k t ko ullar olmas ndan t r bitmeyen ishallerle ve kusmalarla, dikenli bitkileri plak elle ta maktan dolay olu an ellerdeki yaralarla, uykular ndan kald r l p gecenin k r nde uvallarca at boku ta malarla, kitap okumayan uzun d nemlerin a d sata malar na maruz kalmalarla, her g n en kritik s b lgesine s r lme tehditleriyle,kar ya an havada yerden kar k remeye al malarla,kazmalarla, k reklerle, u urland hayat felsefelerini salt bir st r tbesinin g z ne girmek olarak belirlemi komutanlar taraf ndan.Her T rk asker do ar diye ba rd lar bo azlar n patlata patlata, her T rk n herhangi normal bir insan n do u u gibi bebek olarak do du unu s yledim, kat milli s n rlar ndan ge emedim Milli olman n anlam askerdeyken lkesini sevmekle erkeklerin ilk milli olu ser venlerini a klamak aras nda gidip gelen bir mu lakl ktayd.Her g n kitap okudu umu g ren uzun d nemler gelip ge ti yan mdan b t n askerli im boyunca, O ne laaaa, pe at onu , Sen bu kadar oguyon da noluyon adomu mu bar al yon , Sen hi gar g zla gonu muyon mu, kitaplardan s g lm yon mu , Aha kesin bu ocuh g sa d nemdir amenegoya dediler, bir kula mdan girdi, di erinden kt Kulak sanki b yle anlarda sesleri, sadece tek y n u ak bileti al nm yerler gibi alg l yordu O sesin bir daha d n yoktu Sa mda haf zl k e itiminde sert iddetin gereklili ini savunan, solumda bir kar ya nas l pompalad n , nas l g z ne g z ne verdi ini, kar s na kan herkese o g ne kadar birlikte oldu u kad nlar n pompalan kronolojisini hiddetle anlatan hemcinslerim aras nda ben ne yap yordum b yle Annem, sen beni bunun i in mi do urdun G ls m, mektup arkada m, ben sana bunun i in mi mektup yazd m Eski sevgilim, ben seni bunun i in mi sevdim Allah a k na Biriniz konu un ulan Tam olarak neredeydim ben bu insan m sveddelerine kar m bir halde N bette Ziyan n ba karakterinin g rd l karakterle konu malar gibi, benim akl ma n betlerde ak n eden bug ne kadar tan t m gereksiz insanlar n y zlerinin alaturka tuvalet deliklerine gerdirilmesi, ocuklu umda ba ve i aret parma mla g ne i tutman n perspektifinin askerli imde bu iki parma komutanlar n kafas n patlatmak zere kullanmak isteyi ime evrimle mesi, eski sevgililerin patlamak zere i en y zleri, her eyin zerine delicesine kusma iste i, erkeklerin nefslerinin karma as sebebiyle din ile erotizm aras nda tahterevalli olmu d nceleri hangi izm e s yordu Ben art k hi bir ey bilmiyorizm.Hikayem buydu Ziyan n anlatmaya al t eyler de ayn bunlar asl nda Bir tarafta bir askerin, yani Asil in, tuttu u n betler s ras nda g rd art k l bir karakter olan Ziya Hur it, di er tarafta da Ziya Hur it in Atat rk hakk nda kafas ndaki putla t r l p putla t r lmad dilemmas nda daha sonra gelecek devrimlere engel olup olmayaca konusunda gidip gelen d ncelerinin nderli indeki suikast i in bir Asil Ziya zaman makinesi tasar s Belki de bunlar n hepsi ger ekti, belki de hi biri ya anmam t Sahi ben askere gitmi miydim mesela, yoksa hepsi birer hologramdan m ibaretti Ancak bir ak am ya da ku luk vaktinin s rd kadard r d nya hayat , askerlik ise hayatlar m zda evrendeki d nya kadar bir yer kapl yor anca, hepsi bu Evren s rekli geni lerken insan n i inin h l bu kadar daralabilmesi ne kadar da ac


 2. Fatih Dönmez Fatih Dönmez says:

  Bekledi imi bulamad m Asil e ba lamas d nda tatmin etmedi.Antimilitarist yap s ok basit kalm Kitab okurken 2007 2010 aras nda yaz lm oldu unu tahmin etmi tim Fet ve yanda lar Atat rk ve T rk ismini fa izm sebebi olarak g steriyordu Medyada vatan, bayrak, kemalizm gibi kavramlar ayaklar alt na al n yordu Atat rk oldu unu s yleyen insanlara baya l k su lamas yap l yordu Gen sivilik modayd Bu kitab okurken de tekrar o utan y llar na gittim B t n bu d nemsel politik tav Bekledi imi bulamad m Asil e ba lamas d nda tatmin etmedi.Antimilitarist yap s ok basit kalm Kitab okurken 2007 2010 aras nda yaz lm oldu unu tahmin etmi tim Fet ve yanda lar Atat rk ve T rk ismini fa izm sebebi olarak g steriyordu Medyada vatan, bayrak, kemalizm gibi kavramlar ayaklar alt na al n yordu Atat rk oldu unu s yleyen insanlara baya l k su lamas yap l yordu Gen sivilik modayd Bu kitab okurken de tekrar o utan y llar na gittim B t n bu d nemsel politik tav r zerine belki utand belki de temizlemeye al t aile ba n da antimilitarist hikayeye eklemesi fantastik bir hava verse de benim alg lad m tek bir ey vard o da hesapla ma Hakan G nday okumay b rakmayaca m ama her zaman farkl bir g zle bakaca m


 3. Ahmet Ahmet says:

  Hakan G nday ve hayal g c gene g zel bir kurguyla ilgin bir konuyu ele alm.Kendine has ak c ve sade ama bir o kadar sert bir dili var.Tarih,a k,psikoloji,felsefe ve daha bir ok konudan k r nt lar bulmak m mk n.Do u b lgesinde askerlik yapan bir asker,Ziya Hur it ve onlar birle tiren Atat rk n suikasti ile ilgili karma k bir konuya sahip.Kitab n sonu ger ekten iyiydi hatta Azil kitab n okuduysan z daha bir anlaml ve g zel bir hale geliyor.Kitap ile ilgin bir detay Ziya Hur it in abisi Hakan G nday ve hayal g c gene g zel bir kurguyla ilgin bir konuyu ele alm.Kendine has ak c ve sade ama bir o kadar sert bir dili var.Tarih,a k,psikoloji,felsefe ve daha bir ok konudan k r nt lar bulmak m mk n.Do u b lgesinde askerlik yapan bir asker,Ziya Hur it ve onlar birle tiren Atat rk n suikasti ile ilgili karma k bir konuya sahip.Kitab n sonu ger ekten iyiydi hatta Azil kitab n okuduysan z daha bir anlaml ve g zel bir hale geliyor.Kitap ile ilgin bir detay Ziya Hur it in abisi Faik G nday yazar m z n dedesi.Okuman z neririm ger ekten sa lam bir kitapT rk ede yan t olmayan tek soru Zoruna m gitti Zorunuza m gitti B t n k f rlerden sonra as lan y zlere, daha da k k rtmak i in sorulan o soru H r lt n n ne oldu unu soruyordun Hayatt r, asker l m l mse h r lt hayatt r H rlad n s rece hayattas n H rlad n kadar


 4. Terss Terss says:

  inde d nyan n en g zel mektuplar ndan birini bar nd ran kitap te Ziya Hur it in mektubu yle bir bileniyorum ki, kavu tu umuzda bir a k usturas ok ayacak seni kesikler i inde kalacaks n kesiklerinden akanlar bacaklar n slatacak bir nehir k pr s n n iki baca gibi titreyecekler.bense a z m sana dayay p kana kana i ece im sonsuzlu a kana kana seni ok arken ellerimi kaybedecek, perken dilimi yutaca m kalp arp nt m z n nedeni, kalplerimizin arp mas olacak.ayaklar na kapanacak ve inde d nyan n en g zel mektuplar ndan birini bar nd ran kitap te Ziya Hur it in mektubu yle bir bileniyorum ki, kavu tu umuzda bir a k usturas ok ayacak seni kesikler i inde kalacaks n kesiklerinden akanlar bacaklar n slatacak bir nehir k pr s n n iki baca gibi titreyecekler.bense a z m sana dayay p kana kana i ece im sonsuzlu a kana kana seni ok arken ellerimi kaybedecek, perken dilimi yutaca m kalp arp nt m z n nedeni, kalplerimizin arp mas olacak.ayaklar na kapanacak ve dudaklar m gezdirmeye oradan ba layaca m nefesimi b rak p seni tutaca m bir can simidi olacak bacaklar n, belimin evresinde sana s zaca m birlikte kuruyup birlikte slan rken alev alev de il, korun kendisi olaca m ve sadece sen y r yebileceksin zerimde, plak ayaklar nla verece in her nefes, yanan v cuduma serin bir r zg r olacak, yaralar m dudaklar nla kapanacak cennetinden gelip bana cehennemi unutturacaks n bir sevgiliye bundan g zel hangi s zler s ylenir, bilmiyorum


 5. Kaplumbağa Felsefecisi Kaplumbağa Felsefecisi says:

  Hakan G nday n askerden geldikten sonra yazd , askerli ini yapmakta olan bir eri anlatt roman Erin askerlikle birlikte bozulan psikolojisi etraf ndakilerin etkisi ya da etkisizli i kaleme al nm izofreniye varan bir bozuk ruh hali sonras , sonu Atat rk d nemine varan bir sinirlilik hali Olmas gerekenler ve hayat olmas gerekti i ile birlikte ziyan edenlerin hepsi bir arada


 6. Mina S Mina S says:

  Gercekleri yazip yazip ulan basim derde girmesin gibi baglamis adeta Iyi de yapmis.


 7. Gözde Gözde says:

  En ok merak etti im ey, Ziya Hur it in bunu neden yapmak istedi i oldu.


 8. Yalım Yalım says:

  epeyce rahats z edici ve yazara hayranl k uyand r c bir kitapt a z m a k okudum yar s ndan sonras n..


 9. Ülkü Acar Ülkü Acar says:

  Ziyan okumak bir taraftan kitab n s r kleyicil ine kapt r p gitmek bir taraftan da durup biraz okuduklar n hazmetmek aras nda kalmak sert, ok sert..Hakan G nday n en iyi kitab bence..


 10. Sercan ERDURMAZ Sercan ERDURMAZ says:

  Hat ralar nda ya ayanlar, donarak l rler Beyaz g vdeli zenci k peklerimiz var Adlar da var Ama onlar birer heykel a r nca gelmiyorlar art k Cennetin kap s n bekliyorlar Karla kar k topra a g m lebilmek i in kulaklar dik donuyorlar yle bir cennet ki, pasl demirin bile ak sakal var Bizi saran tel rg ler beyaz angoradan r lm Havas havlamay b rakm , s r yor Beyaz a z etimizle dolu Bu y zden sessiz bir ayaz var Sa aklardan sarkan m zrak di leri ensemize saplanm Gaze Hat ralar nda ya ayanlar, donarak l rler Beyaz g vdeli zenci k peklerimiz var Adlar da var Ama onlar birer heykel a r nca gelmiyorlar art k Cennetin kap s n bekliyorlar Karla kar k topra a g m lebilmek i in kulaklar dik donuyorlar yle bir cennet ki, pasl demirin bile ak sakal var Bizi saran tel rg ler beyaz angoradan r lm Havas havlamay b rakm , s r yor Beyaz a z etimizle dolu Bu y zden sessiz bir ayaz var Sa aklardan sarkan m zrak di leri ensemize saplanm Gazete k d gibi buru mu derimizde mor di izleri, bekliyoruz.Cennetten kovulmay Bembeyaz z So uk Donmak z lmek Tekrar donmak.Daha fazla hi bir eye gerek yok Fiilleri ekmeye bile Herkes kals n yerinde B raks nlar, yaslans n g s m s rtlar na, l kla s n enseleri nefesimle Yava yava sokay m dilimi derilerine Aks n i lerine hayat m n zehri Yirmi adet mermi Muhte em Hepinizi gebertece im Ama hepinizi Daha fazla bakmad ve g zlerini hayata kapad Ya ad na tek kan t, burun deliklerinden d k len dumand So u un duman So uktan t ten, beyaz bir nefes rtm t kendini Kalpa , paltosu ve g zkapaklar yla Geceden kalma kar n zerinde bir kaya par as yd Alt na serilmi k rk par as na s mak i in dizlerini karn na ekmi , katlanm t.Yaveri Muzaffer yorgundu ve yordu Elinde ca Reflex bir foto raf makinesi, i indeyse, tuttu u nefesi ta yan Etem e bakt Oysa foto raf n n g zleri, ufku silip atm beyazl n i inde, simsiyah bir lekeye d n m olan yerdeki adama aitti Ondan ba ka hi kimseyi ve hi bir eyi g rm yordu ekti i foto raf, bunun kan t yd.10 Gazi, Dikmen s rtlar nda dinleniyor 12 ubat 1921 G zlerimin hizas na as lm foto raf n alt nda b yle yaz yordu Gazi dinleniyor Ama dinlenmiyordu Atat rk n y zlerce foto raf m g rm t m Bu foto rafta, dinlenen bir adam yoktu B yle bir adam g rm yordum Ben bu foto rafta, bizden b kt i in g zlerini kapatan birini g r yordum Hepimizden, her eyden b kt i in bize bakmaktan vazge mi birini g r yordum Kurtarmak istedi i insanlar n ger ekte bir sahtek rlar s r s oldu unu, onca abas n n hi bir eye de meyece ini d nen bir adam g r yordum Her eyi b rakmak, her eyden vazge mek, her eyi siktir etmek isteyen bir adam Hatta belki de hayat nda ilk kez lmeyi d nen bir adam Olup yok olmay , kara kar may lerek donmay ya da donarak lmeyi bekleyen bir adam g r yordum Fark etmez, diye d nen bir adam Hi fark etmez Tek bir insan sesi daha duymak istemeyen, tek bir insan y z ne daha katlanacak g c olmayan bir adam Bu y zden kapal yd g zleri d nden de il, duymamak i in rtm t kulaklar n Evet kesinlikle b yle olmal yd G zlerimi ve kulaklar m kapad m, diyordu Art k istedi iniz radar ihanet edebilirsiniz Sizi g rm yor ve duymuyorum Umurumda de ilsiniz Ama ben duyabiliyordum Foto raftan kan sesi duyuyordum Ancak belki de duydu um, g zlerimden k p foto rafa arpan ve bana d nen bir sesti Kendi sesimdi Ben Protagoras a g re her eyin l s insand Ama bu herhangi bir insan de ildi Her eyin l s , onu l en insand Ben de, Gazi nin y z ne ve yat bi imine bakt k a kendimi g r yordum nk dar ranzam n zerine uzanabildi im nadir anlarda, sert battaniyenin alt nda kayboluyor, yok olmak istiyordum Tek bir insan daha g rmemek ve duymamak i in Oysa buna olanak yoktu nk zorunlu askerlik hizmeti, tek ki ilik bir oyun de il, binlerce insan n bu araya gelip sahneledi i bir g steriydi Oyuncular n da, izleyicilerin de i ler oldu u bir Yana k d zen e itimi bir koreograf yd Mar lar, bir m zikalin par as yd Kamuflaj, mili metrik bir kost md Emirler, sorular ve yan tlar , ezberlenmesi gereken repliklerdi Asla sad k kal nmayan senaryo, y nergelerde yaz yordu Y netmene Komutan m deniyordu Her ey vard Her ey haz rd Ancak b t n bunlar ok fazla g r lt kar yordu Dayan lmayacak kadar ok Yata yar p i ine girmek isteyecek kadar ok Ba m koydu um yast ba mla doldurmak isteyecek kadar ok Gazi ye bak p kendimi g recek kadar ok N betin var Kula ma saplanan c mleyle g zlerimi hayata a t m Gece avu unun yan ndan ge ip yemekhaneden kt m lk ad m mda burnum sland Kar Y z me arp p eridik e y z m donduran kar Aylard r ya yordu Gece, g nd z, sabah, len, nce, sonra G mmek i in ya yordu Herkesi ve her eyi Arabalar , ocuklar , evleri ve k zleri Kayak i in gerekli kar seviyesinden s z ediyorlard , televizyondaki haberlerde Orospu televizyonun ocu u haberler Kar seviyesi mi Kayak i in uygun Peki, yollan kara batm k ylerin, bir ya ndaki ocuklan b cek gibi l rken dili k p rdamayan le lerinin, y z bir ya ndaki dedelerini ya atmak i in Fatiha Da m k zakla a p Van yoluna kmalar i in de uygun mu Kar seviyesi nce ayaklar g m l r, sonra bilekler g r nmez olur Dizler, bacaklar, ah rlar Kar, diri diri g mer nce yumru unla sava rs n Kar geldi i yere g ndermek i in yumru una doldurur, havaya f rlat rs n Sonra k rek Yirmi askere bir k rek K rk kola bir adet Belki bir de eki len bozma bir kazma K reklersin Kazmalars n Kar ya ar G mene kadar Ya mur ya ar, bo ana kadar R zg r eser, ayaklar n yerden kesip savurana kadar Dinlesen d nyay , duyacaks n nsano lu insan, siktir git buradan Ama inat edersin Ya ayacaks n Yer ekimi var Gidecek bir yer yok S rekli olarak kovuldu un, seni yutmak i in sars l p yanlan bu d nyada ya amaktan ba ka aren yok Mars ok uzak nsan n d nya zerindeki ya am bir rodeo Hortumlar, lar, seller, depremler Elinde k rek, sava rs n Buras benim evim, diye ba r rs n Siktir Buras bir ev de il Buras hi bir ey de il D nya, insan n kabu u de il Buras bizim yuvam z de il Biz, yer ekimiyle d nyaya zincirlenmi iz Kim bilir nereden kovulduk Cennet mi Hi sanm yorum Hem de hi Konu uyordum Dudaklar ma bast rd m eldivenlerime anlat yordum b t n bunlar Delik ve ye il eldivenlerime Bir lira ift kat Ucuz olan nadir mallardan biri Eldivenler Elektrik sobas yla s nmaya al rken yan p sararan eldivenler Donmu t fe in namlusuna yap t i in kurtarmak isterken y rt lan eldivenler Onlara anlat yordum akl m ezip ge enleri S ylediklerim, ellerime kadar geliyordu nk so ukla beraber, eldivenlerim ses de ge iriyordu leri buzlanm suyla dolu, sahibini bilmedi im ayak izlerine basarak y r yordum Beyaz amurun i inde ilerlemeye al yordum Beyaz batakl a saplana saplana Silahl a vard mda, ayak parmaklar m n say s oktan bire d m t Her birini ayr ayr his s e demeyece i m kadar so uktu, postallar m n i i Bot, deniyordu burada Postala bot, bir zamanlar ya ad m hayata sivil deniyordu Daha bir s r eye, ba ka bir ey deniyordu Askerlere ait bir dil vard Orduca Konu maya gerek yoktu, anlamak yeterliydi Hatta hi bir dilde konu maya gerek yoktu nk biz konu mayan bir r tbedeydik R tbesizlik r tbesi Teoriye g re askerli in temeli disiplindir Teoriyi s rt ndan b aklayan prati e g reyse askerli in temeli erlerdir Temel, zemin, ne denirse densin, ordu zerimizde duruyordu Her ey ve herkes st m zdeydi Kar n bile alt ndayd k Biz, dev bir tank n paletleriydik On be y ll k ba avu lar n inatla parke dedi i parkalar m z n sol st cebinde ta mak zorunda oldu umuz Erba ve Erin El Kitab ad ndaki, karma k bir makinenin karma k prospekt s ne benzeyen kitap kta yazd gibi, ihtiya lar devlet taraf ndan kar lanan r tbeni askerlerdik Muhte em erler E itimde f rsat er olmak i in elimizden gelen abay g sterip herhangi bir niversiteden mezun olmam herhangi bir meslekte uzmanla t m z kan tlayan bir diploma almam t k Bu fedak rl m zla gurur duyuyorduk nk biliyorduk Zorunlu askerlik hizmetine ili kin kanun ve y netmeliklerde bir yanl l k yap ld n biliyorduk Er olmak i in en fazla lise ya da y ksekokul mezunu olmak gerekiyordu Her erke in niversite mezunu oldu u bir lkede erlik yapacak kimse kalmayacakt Ordunun kaidesi ayaklar n n alt ndan kay p gidecekti Buna g z yumamazd k Kanun koyucunun g z nden ka an, bizden kurtulamam ve herhangi bir niversiteden diploma almamaya yemin etmi tik Baz lar m z, orduyu ersiz b rakma korkusundan okumay bile renmemi ti Ne cesaret Ne b y k fedak rl k ehit ya da gazi olmam za gerek yoktu Biz zaten kahramand k Vatanseverli inin bedelini hayat boyu cehaletle deyen kahramanlar Ayr ca cahil kalmam zda da bir sorun yoktu Ceza kanunlar n n t m n herkesten daha iyi kavram t k ocu unu okula g ndermemenin cezas sadece para demekken, askerlik hizmetini yerine getirmemenin kar l hapisti Ne demek stendi ini anlayabiliyorduk Kulaklar m z duyuyordu Kanun sat rlar na gizlenmi o muhte em mesaj alm t k Buna, kanun yoluyla te vik deniyordu E itimini tamamlamamak b y t lecek bir ey de ildi Ama askere gelmemek korkun tu Cehalet ld rmezdi ama asker ka akl s r n dururdu Bunu kanunlar s yl yordu Okulu siktir et ama askerli ini mutlaka yap, diyorlard Benim a mdan cahil kalmanda sorun yok, yeter ki asker ol nk kusura bakma ama, cehaletin umurumda bile de il Peki, demi tik biz de Sen nas l istersen Devletin g sterdi i yoldan gitmek b y k keyifti Belki d m z de il, ama i imiz ok rahatt.H cum yele imi s rt ma ge irdi imde bir hafiflik hissettim Ceplerinde d rt dolu, bir bo arj r olmas gerekiyordu Alt n karakol komutan n n ve benim imzalad m z teslim tesell m belgesinde b yle yaz yordu Bir zamanlar ad ma zimmetlenmi olan arj r adedi be ti Dolay s yla gerekti inde ordu bunu kan tlayabilir ancak sa b bre ime denk d en cebin neden bo oldu unu a klayamazd 7,62 mm ap nda yirmi adet mermi ta yan bir arj r m yok olmu tu Benzer durumlar st r tbelere iletildi inde al nan yan t n ne oldu unu hat rl yordum Mal na sahip ksayd n Nereden bulursan bul Yersin tutana , kars n mahkemeye Eksik olan arj r m ok uzaklarda aramam gerekmiyordu Silahl ktayd m Silahlar n ve arj r dolu h cum yeleklerinin yuvas nda M himmat eksildi i i in askeri mahkemeye kacak ki i ben olmayacakt m Sahibini ok iyi tan d m bir h cum yele inden ekti im arj r cebime koyup silah m omzuma ast m Pi manl k m Kesinlikle umurumda de ildi Evet, belki hepimiz ayn ordudayd k ama ayn askerli i yapm yorduk Herkesin askerli i farkl yd Her metrekarede farkl bir askerlik vard Sadece ambalajlar m z benziyordu Buras bir ev de il Buras hi bir ey de il D nya insan n kabu u de il Buras bizim yuvam z de il Biz yer ekimiyle d nyaya zincirlenmi iz Kim bilir nereden kovulduk Cennet mi Hi sanm yorum Hem de hi Sayfa 17 Korkmal s n nk ac ba ml l k yapar nk karaktersiz bir pi olmak bazen en kolay d r nk beni duymamak i in akl n me gul etmek en kolay d r D n bakal m,asker.D n,Ka benden ocuklar d n.So u u d n.Acelem yok.Daha ok n bet tutaca z birlikte.D necek bir eyin kalmad nda da elbet g r ece iz. sayfa 36 37 Evren,tekam l zerine kurulmu tur.Varl klar,tamamlanana kadar hayata gelip giderler.B yle diyece imi san yorsun ,de il mi Tekam l ne demek biliyor musun Olgunla ma, demek.Evrim,demek Peki, bunlar n ne oldu unu biliyor musun S yleyeyim Olgunla ma, kimseye ve hi bir eye g venmemeyi renmektir Evrimse , bo bir a zla do up gerekti inde insan eti yiyecek kadar keskin di lere kavu makt r Yeniden do mak, l mden sonra hayat,sonsuz ruh cuk a b t n bunlar l mden sonra hayatta kalan hi bir sey yoktur Beden, insan zihninin organik d zene idir al yorsa , hayattaysa d nce retir Beyindeki elektrik ak n n sona ermesiyle ne ruh kal r ne de zihin Nas l bir ak , elektiri in kendisi oldu unu iddia edemezse, insan da enerjinin kayna u oldu undan s z edemez.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ziyan[Reading] ➶ Ziyan Author Hakan Günday – Centrumpowypadkowe.co.uk Beyaz g vdeli zenci k peklerimiz var Adlar da var Ama onlar birer heykel a r nca gelmiyorlar art k Cennetin kap s n bekliyorlar Karla kar k topra a g m lebilmek i in kulaklar dik donuyorlar yle bir ce Beyaz g vdeli zenci k peklerimiz var Adlar da var Ama onlar birer heykel a r nca gelmiyorlar art k Cennetin kap s n bekliyorlar Karla kar k topra a g m lebilmek i in kulaklar dik donuyorlar yle bir cennet ki, pasl demirin bile ak sakal var Bizi saran tel rg ler beyaz angoradan r lm Havas havlamay b rakm , s r yor Beyaz a z etimizle dolu Bu y zden sessiz bir ayaz var Sa aklardan sarkan m zrak di leri ensemize saplanm Gazete k d gibi buru mu derimizde mor di izleri, bekliyoruzCennetten kovulmay Bembeyaz z So uk Donmak z lmek Tekrar donmakDaha fazla hi bir eye gerek yok Fiilleri ekmeye bile Herkes kals n yerinde B raks nlar, yaslans n g s m s rtlar na, l kla s n enseleri nefesimle Yava yava sokay m dilimi derilerine Aks n i lerine hayat m n zehri Yirmi adet mermi Muhte em Hepinizi gebertece im Ama hepinizi.


About the Author: Hakan Günday

Hakan G nday was born in Rhodes in He finished his primary education in Brussels After attending Ankara Tevfik Fikret High School, he studied at the Department of French Translator in the Faculty of Literature of Hacettepe University He then transferred to Universit Libre de Bruxelles G nday continued his study in the Faculty of Political Sciences at Ankara University He published his first novel, Kinyas ve Kayra, in He is also a playwright and working in cooperation with DOT company stanbul His play Mandrel did its premiere at the th International stanbul Theatre Festival .