Odszkodowania za błędy lekarskie i inne zaniedbania medyczne

Jednym z najbardziej skomplikowanych zagadnień prawnych są roszczenia o odszkodowanie za popełnione błędy medyczne. Zajmowanie się sprawami z zakresu prawa medycznego wymaga znacznej wiedzy prawniczej oraz medycznej. Więc jeśli wydaje Ci się, że postępowanie medyczne jakiemu zostałeś poddany było błędne w wyniku czego wyrządzono Ci krzywdę, możesz starać się o odszkodowanie. W dobrej Kancelarii możesz liczyć na pomoc doświadczonych w brytyjskim prawie medycznym prawników wspieranych przez ekspertyzy wybitnych autorytetów medycznych.

Komu należy się odszkodowanie?

Jeśli w trakcie leczenia doszło do zaniedbania lub popełnienia błędu przez personel medyczny, w wyniku czego wyrządzono pacjentowi szkodę wówczas może on domagać się odszkodowania. Czasem jednak to że leczenie nie przyniosło oczekiwanych przez Ciebie rezultatów nie musi oznaczać, że prowadzący je lekarz czy szpital faktycznie dopuścili się jakiegoś zaniedbania.

Przykłady zaniedbań medycznych:

- przypisanie niewłaściwego leku
- popełnienie błędu w trakcie przeprowadzania zabiegu operacyjnego
- niedopełnienie obowiązków w zakresie należytego wyjaśnienia ryzyka związanego z zabiegiem i uzyskania świadomej zgody pacjenta przed jego przeprowadzeniem

Co wchodzi w skład odszkodowania?

Odszkodowanie za popełniony błąd medyczny obejmuje wszelkie straty finansowe poniesione w wyniku nieprawidłowo udzielonymi świadczeniami zdrowotnymi. W ramach odszkodowania pacjent może zażądać m.in.:
- zadośćuczynienia za doznane ból i cierpienie
- rekompensaty za pogorszenie jakości życia
- zwrotu utraconych zarobków
- zwrotu kosztów dodatkowego leczenia (prywatnego)
- sfinansowania sprzętu rehabilitacyjnego i adaptacji mieszkania do powstałej w wyniku błędu lekarskiego niepełnosprawności

Ograniczenia czasowe

Powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, że działania prawne muszą zostać podjęte w ciągu 3 lat od daty gdy po raz pierwszy uświadomiłeś sobie lub też mogłeś rozsądnie oczekiwać, iż ucierpiałeś w wyniku popełnienia błędu lekarskiego. Sąd może zdecydować w szczególnych przypadkach, że owa sprawa może zostać wzięta pod uwagę nawet wtedy, kiedy okres 3 lat już minął. A dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdzie poszkodowany nie zdawał sobie sprawy, że jego obrażenia były wynikiem zaniedbania.

W przypadkach dotyczących błędnego leczenia dzieci działania takie muszą zostać rozpoczęte przed ukończeniem przez nie 21 lat, dlatego że dopiero w chwili osiągnięcia przez nie pełnoletniości rozpoczyna się okres 3 lat na wniesienie roszczeń.

W dowolnym momencie mogą wnieść roszczenia tylko prawni opiekunowie osób chorych umysłowo dlatego w tym przypadku ramy czasowe nie obowiązują.