Wypadek w pracy

Jeżeli warunki w Twojej pracy stały się przyczyną zdiagnozowania u Ciebie choroby zawodowej, to prawdopodobnie masz słuszne podstawy do tego, aby ubiegać się o odszkodowanie z tego tytułu. Wypadek w pracy w UK w wyniku zaniedbania ze strony pracodawcy lub też innych zatrudnionych przez niego pracowników również jest podstawą do wszczęcia procedury roszczeń odszkodowawczych.

W każdym miejscu pracy mogą pojawić się pewne zagrożenia, zarówno z powodów środowiskowych, używanego sprzętu, jak również ze strony innych pracowników. Jeżeli jednak istnieje szansa, aby niebezpieczeństwo wynikające z pojawiających się w miejscu pracy zagrożeń zostało zlikwidowane lub choćby do pewnego stopnia zmniejszone poprzez zmianę sposobu wykonywania danej pracy lub środowiska, w którym jest ona wykonywana, wtedy jedyne słuszne rozwiązanie to rekompensata dla pracowników za odniesione obrażenia.

Choroby zawodowe

Należy pamiętać, że odszkodowania należą się nie tylko za wypadki przy pracy. Robotnicy wykonujący ciężkie prace fizyczne często zmagają się z różnymi chorobami zawodowymi. Pracownicy biurowi także nierzadko są narażeni na kontakt ze szkodliwymi chemikaliami i substancjami (np. azbestem). Badania przeprowadzone niedawno w Stanach Zjednoczonych wskazują na to, że około 15% osób zatrudnionych w różnych gałęziach przemysłu zapada na astmę lub poważniejsze choroby układu oddechowego, np. pylicę azbestową czy międzybłoniak opłucnej. Bezpośredni kontakt z azbestem, tonerem drukarki, wiórkami papieru bądź drewna należy do najbardziej powszechnych przyczyn zawodowych chorób układu oddechowego.

Długotrwała praca w bardzo gorących lub suchych pomieszczeniach bez stosowania odpowiedniej odzieży ochronnej może powodować znaczne pogorszenie stanu zdrowia lub stać się czynnikiem wywołującym choroby układu oddechowego.

Przyczyny chorób

Przyczyną chorób zawodowych może być także kontakt z substancjami chemicznymi znajdującymi się w środkach czyszczących. Mogą one powodować znaczne rozwinięcie się chorób skórnych – wysypki lub zapalenia skóry. Jeżeli pracownicy nie byli właściwie chronieni przed szkodliwymi substancjami chemicznymi lub nie zostali odpowiednio poinstruowani, jak bezpiecznie się z nimi obchodzić albo nie ostrzeżono ich przed ryzykiem, jakie niesie za sobą używanie tego rodzaju preparatów, to mają oni znaczne szanse na uzyskanie odszkodowania w sytuacji, gdy doznali obrażeń nie ze swojej winy. Osoby pracujące w bliskiej odległości od źródeł hałasu powinny być właściwie chronione, aby ich słuch nie został trwale uszkodzony.

Ryzyko zawodowe

Użytkowanie rozmaitych maszyn przemysłowych także może przyczynić się do wypadku w pracy lub choroby zawodowej. Jeżeli pracodawca nie podjął odpowiednich kroków w celu zmniejszenia lub całkowitej redukcji ryzyka związanego z ich obsługą, wtedy osoby użytkujące te maszyny mogą doznać trwałych obrażeń ciała. Obsługiwanie świdra lub innych ciężkich przyrządów może stać się przyczyną osłabiających chorób – np. zespołu wibracyjnego z objawami Reynauda (vibration white finger), który dotyka poszkodowanych przez długi czas. Nawet prace biurowe, jak np. maszynopisanie wiążą się z ryzykiem dolegliwości spowodowanych powtarzającym się napięciem mięśni (repetitive strain injuries), np. zespołu cieśni nadgarstka (carpal tunnel syndrome), jeżeli pracownicy nie otrzymali odpowiedniego treningu i wyposażenia. Wszystkie te choroby określane są wspólną nazwą syndromów wibracji ręki-ramienia (hand-arm vibration syndromes) i wiele z nich może być podstawą do wypłaty odszkodowania, jeżeli tylko pracownik będzie w stanie udowodnić, że są spowodowane wykonywaną przez niego pracą.

Jeżeli więc przydarzył Ci się wypadek w pracy w UK lub istnieje duże prawdopodobieństwo, że choroba, na którą cierpisz jest wynikiem wykonywanych przez Ciebie czynności zawodowych, warto zwrócić się do profesjonalistów. f do współpracy.